odbiór zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

W przypadku śmierci, najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek może wykorzystać osoba z dalszej rodziny lub spoza niej, a także inny podmiot, który poniósł koszty pochówku.

Szczegółowe warunki przysługiwania zasiłku określają przepisy [ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.)]

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy z ZUS wynosi 4000 zł.

 

Odbiór zasiłku pogrzebowego

W imieniu klientów odbieramy:

- zasiłek pogrzebowy z ZUS - wszystkie oddziały i inspektoraty w Warszawie oraz w całym kraju

- zasiłek pogrzebowy z Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE)

- zasiłek pogrzebowy z MSWiA

- zasiłek pogrzebowy z KRUS (tylko w Warszawie)

W przypadku gdy pośredniczymy w odbiorze zasiłku, klient dopłaca tylko różnicę kosztów pogrzebu.

Możemy pośredniczyć w odbiorze zasiłku pogrzebowego tylko dla osób z pierwszej linii pokrewieństwa z osobą zmarłą.

O wszystkich formalnościach poinformują Państwa nasi pracownicy.

 

Dokumenty, które będą potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

  • wniosek o wypłatę zasiłku na druku ZUS Z 12 (wypełnimy na miejscu w zakładzie pogrzebowym)
  • zgoda na kserokopię dokumentu tożsamości do zasiłku
  • odpis skrócony aktu zgonu (wyrabiamy akty zgonu w Warszawie) albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe
  • legitymacja emeryta / rencisty
  • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu
  • dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (w przypadku, gdy o zasiłek po zmarłym ze swojego ubezpieczenia ubiega się osoba pracująca).