akt zgonu nowy wzór

Aby załatwić wszystkie formalności związane z pogrzebem niezbędne jest uzyskanie odpisów aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Akt zgonu wystawia i jego odpisy wydaje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.

Małżonek, dzieci lub najbliżsi krewni powinni zgłosić zgon w ciągu 3 dni od momentu śmierci. Zgłoszenia w imieniu klienta może dokonać także zakład pogrzebowy.

Inne osoby, które mogą zgłosić zgon to:

  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
  • osoby, które były obecne przy zgonie lub się o nim przekonały
  • administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Zgłoszenia może także dokonać szpital lub inny zakład opieki, w którym zmarła osoba.

Akt zgonu jest wystawiany wyłącznie na podstawie oryginału karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Nie wystarczy protokół zgonu, który często wystawia lekarz pierwszego kontaktu z przychodni. W takim przypadku kartę zgonu na podstawie protokołu wystawi przychodnia.
Osoba zgłaszająca zgon w USC powinna zwrócić także dowód osobisty osoby zmarłej, który zostanie unieważniony.

W przypadku poronienia - urząd wystawia tylko akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Nie jest wtedy wystawiany odpis aktu zgonu.

przeczytaj więcej o tym jak wyrobić akt zgonu